Зареєструватись show register

Соціальний маркетинг

Мова курсу - російська. (Язык курса -  русский. Описание на русском языке смотрите ниже.)

Що робити, щоб люди, які живуть з вами поруч, змінили свою поведінку? Щоб вони позбулися шкідливих звичок, спробували робити щось незвичне для них, змінили своє ставлення до чого-небудь або кого-небудь? Це не про психологію і не про сорок порівняно чесних способів досягнення мети. Це про маркетинг, але в нетрадиційній для нашого суспільства сфері.

Цей дистанційний курс я адресую і фахівцям з маркетингу, перед якими постало завдання планування соціальних впливів, і всім тим, хто, розмірковуючи про необхідність вирішення тих чи інших соціальних проблем, хотів би зрозуміти специфіку маркетингових підходів, рішень та інструментів, що застосовуються для цього. Іншими словами, цей курс буде корисним також і активістам, і співробітникам неурядових організацій, і, більш широко, представникам громадянського суспільства - тим, хто, займаючись завданнями соціальної взаємодії, зміни соціальної поведінки, намагаючись щось змінити навколо себе, пробував перенести стандартні підходи комерційного маркетингу на цю сферу і переконався в тому, що вони не працюють.

Курс вирішує ряд завдань:

 • він допомагає слухачам засвоїти базовий обсяг знань, необхідних для підготовки та реалізації конкретного проекту соціального маркетингу - цим він може бути цікавий допитливим, від студентів до пенсіонерів));
 • дає можливість визначитися з необхідними навичками, набуттяі розвиток яких є важливим для забезпечення ефективності цієї діяльності (власне, придбання навичок вимагає практики і ще раз практики, і  залежить від того, чи пробує конкретний учасник курсущось робити, чийому досить роздумів) - це може бути цікаво тим, хто бажає досягти ефективності в професійній діяльності;
 • він може підштовхнути учасника до спроб практичного планування та реалізації маркетингової підтримки соціальних і соціально-орієнтованих проектів, в масштабі від разового зусилля і до повноцінної маркетингової кампанії - в цьому зацікавлені всі ми, як громадяни країни, яка не повинна зупинятися на досягнутому і, тим більше , зобов'язана запобігти скочуванню на колишні позиції.
 • У будь-якому випадку, даний курс сприятиме формуванню в учасників більш цілісного, раціонального погляду на те, як і чим живе суспільство, під впливом чого люди змінюють свою поведінку і як цим можна раціонально управляти.

Про курс

 • Курс побудований як послідовність з 11 ключових тем, вивчення кожної з яких передбачає прослуховування відео-лекції, читання додаткових матеріалів, виконання квізу (тематичних тестів для самоперевірки) і завдань, що дозволяють учаснику перевірити, чи в змозі він / вона застосувати вивчену теорію на практиці.
 • Дистанційний характер курсу змусив максимально розвантажити його від теоретичної деталізації на користь практичних завдань / вправ, що виконуються учасником самостійно з подальшим порівнянням своїх рішень із запропонованим автором варіантом / вимогами.
 • У разі успішного проходження всього матеріалу, учасник буде в змозі спланувати свої зусилля в сфері соціального маркетингу.

Що ми з вами вивчимо? Ключові теми:

 • Чим займається і чим не займається соціальний маркетинг. Соціальні зміни як сферазастосування соціального маркетингу
 • Короткий екскурс в принципи маркетингу - від чого відштовхуватися?
 • Адвокація та зміна оточення.
 • Принципи комунікації та переконання в соціальному середовищі.
 • Базова модель зміни соціальної поведінки (детальне пояснення різних моделей та їх застосування будуть предметом окремого майбутнього курсу).
 • Комплекс функцій соціального маркетингу (мікс) і його відмінність від комерційного маркетингу.
 • Сегментація і таргетування в соціальному маркетингу.
 • Використання медіа в соц. маркетингу.
 • Спонсорство як маркетинговий інструмент.
 • Планування дій і кампаній соціального маркетингу.20
 • Як знайти гроші на ваш маркетинг?

Координатор курсу: Ірина Кашина, експерт з традиційного та digital маркетингу проекту ВУМ online.

Социальный маркетинг

Язык курса –  русский.

Что делать, чтобы люди, живущие с вами рядом, изменили свое поведение? Чтобы они избавились от вредных привычек, попробовали делать что-то непривычное для них, изменили свое отношение к чему-нибудь или кому-нибудь? Это не о психологии и не о сорока сравнительно честных способах достижения цели. Это о маркетинге, но в нетрадиционной для нашего общества сфере.

Этот дистанционный курс я адресую и специалистам маркетинга, перед которыми встала задача планирования социальных воздействий, и всем тем, кто размышляя о необходимости решения тех или иных социальных проблем, хотел бы понять специфику маркетинговых подходов, решений и инструментов, применяемых для этого.  Иными словами, этот курс будет полезен также и активистам, и сотрудникам неправительственных организаций, и, более широко, представителям гражданского общества – тем, кто, занимаясь задачами социального взаимодействия, изменения социального поведения, пытаясь что-то изменить вокруг себя, пробовал перенести стандартные подходы коммерческого маркетинга на эту сферу и убедился в том, что они не работают.

Курс решает ряд задач:

 • он помогает слушателям усвоить базовый объем знаний, необходимых для подготовки и реализации конкретного проекта социального маркетинга – этим он может быть интересен любопытствующим, от студентов до пенсионеров));
 • дает возможность определиться с необходимыми навыками, приобретение и развитие которых важно для обеспечения эффективности этой деятельности (собственно, приобретение навыков требует практики и еще раз практики и потому зависит от того, пробует ли конкретный слушатель что-то делать, или ему достаточно размышлений) – это может быть интересно тем, кто желает достичь эффективности в профессиональной деятельности;
 • он может подтолкнуть участника к попыткам практического планирования и реализации маркетинговой поддержки социальных и социально-ориентированных проектов, в масштабе от разового усилия и до полноценной маркетинговой кампании – в этом заинтересованы все мы, как граждане страны, которая не должна останавливаться на достигнутом и, тем более, обязана предотвратить скатывание на прежние позиции.

В любом случае, данный курс будет способствовать приобретению участниками более целостного, рационального взгляда на то, как и чем живет общество, под влиянием чего люди изменяют свое поведение и как этим можно рационально управлять.

Про курс

 • Курс построен как последовательность из 11 ключевых тем, изучение каждой из которых предполагает прослушивание видео-лекции, чтение дополнительных материалов, выполнение квизов (тематических тестов для самопроверки) и заданий, позволяющих участнику проверить, в состоянии ли он/она применить изученную теорию на практике.
 • Дистанционный характер курса заставил максимально разгрузить его от теоретической детализации в пользу практических заданий/упражнений, выполняемых участником самостоятельно с последующим сравнением своих решений с предлагаемым автором вариантом/требованиями.
 • В случае успешного прохождения всего материала, участник будет в состоянии спланировать свои усилия в сфере социального маркетинга.

Что мы с вами изучим? Ключевые темы:

 • Чем занимается и чем не занимается социальный маркетинг. Социальные изменения как область применения социального маркетинга
 • Краткий экскурс в принципы маркетинга – от чего отталкиваться?
 • Адвокация и изменение окружения.
 • Принципы коммуникации и убеждения в социальной среде.
 • Базовая модель изменения социального поведения (детальное пояснение разных моделей и их применения будут предметом отдельного будущего курса).
 • Комплекс функций социального маркетинга (микс) и его отличие от коммерческого маркетинга.
 • Сегментация и таргетирование в социальном маркетинге.
 • Использование медиа в соц-маркетинге.
 • Спонсорство как маркетинговый инструмент.
 • Планирование действий и кампаний социального маркетинга.
 • Как найти деньги на ваш маркетинг?

Координатор курса:

Ирина Кашина

эксперт по традиционному и digital маркетингу проекта ВУМ online.

Зворотній зв’язок
Оцініть курс
[Total: 9    Average: 4.4/5]

Допоможіть нам оцінити важливість данного курсу для вас.