Зареєструватись show register

Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях

Мова курсу - російська. (Язык курса - русский. Описание на русском языке смотрите ниже.)

Умови життя сучасного українського суспільства - безліч конфліктогенних ситуацій, нескінченний потік агресивної і часто недостовірної інформації в ЗМІ - ставлять високі вимоги до людської психіки. Щоб успішно справлятися з цими викликами, треба вміти управляти, перш за все, собою і своїми емоціями. Кожен з нас так чи інакше психологічно залучений в екстремальну ситуацію - або як жертва, або як очевидець. Безперервне перебування в стані стресу впливає на якість життя як особистості, так і всього суспільства в цілому. Уміння надавати першу кризову психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях повинно стати такою ж невід'ємною навичкою, як і надання першої медичної допомоги.

Курс є глибоко практичним і заснований на багаторічному досвіді роботи з людьми, які переживають кризові та надзвичайні ситуації. До програми курсу включено міжнародні практики та стандарти по роботі з наслідками травматичних подій (Великобританія, Ізраїль). Курс буде корисним для представників професій, що допомагають: педагогів, соціальних працівників, волонтерів, медиків, психологів - а також усіх, хто бажає навчитися надавати першу психологічну допомогу і прагне допомагати іншим людям.

В рамках курсу Ви опануєте такі блоки:

Блок 1: Психоедукація

 • Системи ситуаційної обізнаності та самоусвідомлення
 • Види реакції на стресові ситуації
 • Нейробіологія стресу
 • Механізм виникнення травматичних переживань
 • Схема роботи людської пам'яті

Блок 2: Стратегії подолання стресу

 • Поняття "стратегії подолання стресу" або "Копінг-стратегії"
 • Типи поведінки в стресових ситуаціях за моделлю BASICPh
 • Актуалізація власних стратегій подолання стресу
 • Можливість мобілізувати свої внутрішні та зовнішні ресурси

Блок 3: Стрес-менеджмент

 • Ефективні інструменти подолання стресу, їх застосування залежно від конкретної ситуації
 • Рівень чутливості до стресу, стресогенність ситуацій
 • Системне управління стресом (метод А.В.Стеганцева)

Блок 4: Надання екстреної психологічної допомоги

 • Особливості поведінки людини в кризових і надзвичайних ситуаціях
 • Принципи надання першої психологічної допомоги
 • Навички надання екстреної психологічної допомоги людям при гострих психічних реакціях під час або після кризових подій

Блок 5: Робота з негативними станами. Турбота про себе

 • Принципи роботи пам'яті при наявності негативних спогадів
 • Вплив негативних спогадів на формування сучасної і майбутньої поведінки людини
 • Алгоритм технології роботи з негативними спогадами різного ступеня складності

Навчальне навантаження курсу відповідає 0,4 кредитів ЄКТС.

Оказание первой  психологической помощи в экстренных и кризисных ситуациях

Язык курса – русский.

Условия жизни современного украинского общества, множество конфликтогенных ситуаций, бесконечный поток агрессивной и зачастую недостоверной информации в СМИ – предъявляют повышенные требования к человеческой психике. Чтобы успешно справляться с этими вызовами, нужно уметь управлять, прежде всего – собой и своими эмоциями. Каждый из нас так или иначе психологически вовлечен в экстремальную ситуацию, либо как жертва, либо как очевидец. Беспрерывное пребывание в состоянии стресса влияет на качество жизни, как личности, так и всего общества в целом. Умение оказывать первую кризисную психологическую помощь в экстремальных ситуациях должно стать таким же неотъемлемым навыком, как и оказание первой медицинской помощи.

Курс является глубоко практичными основан на многолетнем опыте работы с людьми, переживающими кризисные и чрезвычайные ситуации. В программу включены международные практики и стандарты по работе с последствиями травматических событий (Великобритания, Израиль). Будет полезен представителям помогающих профессий: педагогам, социальным работникам, волонтерам, медикам, психологам – а также всем, кто желает научиться оказывать первую  психологическую помощь и стремится помогать другим людям.

В рамках курса Вы освоите следующие блоки:

Блок 1: Психоэдукация

 • системы ситуационной осведомленности и самоосознанности
 • виды реакции на стрессовые ситуации
 • нейробиология стресса
 • механизм возникновения травматических переживаний
 • схема работы человеческой памяти

Блок 2: Стратегии совладания со стрессом:

 • понятие “стратегии совладания со стрессом” или “коппинг-стратегии”
 • типы поведения в стрессовых ситуациях по модели BASICPh
 • актуализация собственных стратегий совладания со стрессом
 • возможность мобилизовать свои внутренние и внешние ресурсы

Блок 3: Стресс-менеджмент

 • эффективные инструменты преодоления стресса, их применение в зависимости от конкретной ситуации
 • уровень чувствительности к стрессу, стрессогенность ситуаций
 • системное управление стрессом (метод А.В.Стеганцева)

Блок 4: Оказание экстренной психологической помощи

 • особенности поведения человека в кризисных и экстренных ситуациях 
 • принципы оказания первой психологической помощи
 • навыки оказания экстреной психологической помощи людям при 
 • острых психических реакциях во время или после кризисных событий

Блок 5: Работа с негативными состояниями. Забота о себе

 • принципы работы памяти при наличии негативных воспоминаний
 • влияние негативных воспоминаний на формирование настоящего и будущего поведения человека
 • алгоритм технологии работы с негативными воспоминаниями различной степени сложности

Учебная нагрузка на этом курсе соответствует 0,4 кредитов ЕКТС.

Доступний з: 01.12.2016
6286
31 занять
2154
Зворотній зв’язок
Оцініть курс
[Total: 17    Average: 3.9/5]

Допоможіть нам оцінити важливість данного курсу для вас.